Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u op de siam4home.com website ("Website" of "Dienst") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en Siam4home Co. Ltd ("Siam4home Co. Ltd", "wij", "ons" of "onze"). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatische verzameling van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom passen we het geen logboeken-beleid toe. We mogen slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website en services te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen met betrekking tot het gebruik en verkeer van de website en services. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Inzameling van persoonsgegevens

U kunt de website en services openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder informatie vrij te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter een aantal van de functies op de website wilt gebruiken, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons willens en wetens verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inhoud publiceert, een aankoop doet of online formulieren op de website invult. Indien vereist kan deze informatie het volgende bevatten:

U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige functies op de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de website en services voor u beschikbaar te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Een deel van de informatie die we verzamelen, is rechtstreeks van u afkomstig via de website en services. We kunnen echter ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals sociale media, e-mails, enz. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens hangt af van hoe u omgaat met de website en diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat het onder sommige wetgevingen mogelijk is om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In ieder geval lichten we graag de specifieke rechtsgrond toe die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Facturatie en betalingen

In het geval van diensten waarvoor betaling vereist is, vragen we creditcard- of andere betaalrekeninggegevens, die uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van betalingen. Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt uw aankooptransactie-informatie verwijderd. Waar nodig voor het verwerken van toekomstige betalingen en onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, wordt uw financiële informatie in gecodeerde vorm opgeslagen op beveiligde servers van onze gereputeerde betalingsgateway-serviceprovider die verplicht is uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met dit beleid. Alle gateways voor directe betaling voldoen aan de nieuwste beveiligingsnormen zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. Gevoelige en privé-gegevensuitwisseling gebeurt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen, en de website en services voldoen ook aan PCI-kwetsbaarheidsnormen om een ​​zo veilig mogelijke omgeving voor gebruikers te creëren. Er worden regelmatig scans op malware uitgevoerd voor extra beveiliging en bescherming.

Informatie beheren

U kunt bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben, verwijderen. De persoonlijke informatie die u kunt verwijderen, kan veranderen naarmate de website en services veranderen. Wanneer u persoonlijke informatie verwijdert, kunnen we echter een kopie van de niet-herziene persoonlijke informatie in onze administratie bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

Vrijgeven van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Services of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of de door u gevraagde service te verlenen, kunnen we contracten sluiten met andere bedrijven en uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, alle andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen die we vertrouwen om te helpen bij de werking van de website en services die voor u beschikbaar zijn. We delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derde partijen. Deze serviceproviders zijn niet geautoriseerd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om namens ons services te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze derden krijgen persoonlijke informatie die ze alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bescherm uw veiligheid of de veiligheid van anderen, fraude onderzoeken of reageren op een verzoek van de overheid.

In het geval dat we een zakelijke transitie doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van zijn activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke informatie waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Bewaring van informatie

We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan ​​is. We kunnen alle geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of uw persoonlijke informatie bevatten, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan het uwe. U hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit beleid te raadplegen of contact met ons opnemen met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte informatie. U hebt met name het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming; (iii) u heeft het recht om te leren als informatie door ons wordt verwerkt, om informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw Persoonlijke Informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd door te sturen naar een andere controller. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële autoriteit die bij ons berust of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een reden te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar. U moet echter weten dat, mocht uw persoonlijke informatie worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren, of we persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Gegevensbeschermingsrechten onder AVG

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten en Siam4home Co. Ltd streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u wilt weten welke persoonlijke informatie we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten in Californië

Naast de rechten zoals uitgelegd in dit beleid, hebben inwoners van Californië die persoonlijke informatie verstrekken (zoals gedefinieerd in het statuut) om producten of diensten voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik te verkrijgen, het recht om één keer per kalenderjaar van ons te vragen en te verkrijgen. , informatie over de persoonlijke informatie die we hebben gedeeld, indien van toepassing, met andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Indien van toepassing omvat deze informatie de categorieën persoonlijke informatie en de namen en adressen van die bedrijven waarmee we dergelijke persoonlijke informatie hebben gedeeld voor het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar (bijv. Verzoeken die in het huidige jaar zijn gedaan, zullen informatie ontvangen over het voorgaande jaar) . Neem voor deze informatie contact met ons op.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan Siam4home Co. Ltd via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van een dergelijke persoon. U moet voldoende details opnemen om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken, tenzij we eerst uw identiteit of autoriteit verifiëren om een ​​dergelijk verzoek te doen en bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18, geef dan geen persoonlijke informatie op via de website en services. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en services zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt via de website en services, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen).

Volg geen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt, aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteit wordt gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze in de loop van de tijd verschillende websites bezoeken. De website en diensten volgen zijn bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige sites van derden kunnen uw browse-activiteiten echter bijhouden wanneer ze u inhoud aanbieden, waardoor ze kunnen aanpassen wat ze u presenteren.

advertenties

We kunnen online advertenties weergeven en we kunnen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie over onze klanten delen die wij of onze adverteerders verzamelen door uw gebruik van de website en services. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuele klanten met adverteerders. In sommige gevallen kunnen we deze geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie gebruiken om op maat gemaakte advertenties aan de beoogde doelgroep te leveren.

Affiliates

We kunnen informatie over u bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen om u gerelateerde of aanvullende producten en diensten te kunnen aanbieden. Alle informatie met betrekking tot u die wij aan onze gelieerde ondernemingen verstrekken, zal door die gelieerde ondernemingen worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

E-mail marketing

We bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve voor zover toegestaan ​​in het gedeelte over informatiegebruik en -verwerking of voor het gebruik van een externe provider om dergelijke e-mails te verzenden. We bewaren de informatie die via e-mail wordt verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet zullen alle e-mails die door ons worden verzonden duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet meer te ontvangen door de instructies voor uitschrijven in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U blijft echter essentiële transactionele e-mails ontvangen.

Links naar andere bronnen

De website en services bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de website en services verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

We beveiligen de informatie die u op computerservers verstrekt in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die onder haar beheer en bewaring valt. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de website en services worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen ondanks alle inspanningen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de website en services is aangetast of dat de persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons de het recht om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek, zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico is op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Als we dat doen, zullen we een bericht op de website plaatsen en u een e-mail sturen.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden ervan met betrekking tot de website en diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke informatie behandelen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte stellen, zoals via de door u verstrekte contactgegevens. Elke bijgewerkte versie van dit beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de website en services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), houdt dit in dat u instemt met die wijzigingen. We zullen echter niet, zonder uw toestemming, uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de website en services te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en services.

Contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@siam4home.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op augustus 22, 2020

Vergelijk